Подадено заявление за издаване на Типов сертификат за летателна годност за аеростат с горещ въздух серия АТ-104.

Форма FO.CERT_00030-002, номер на заявката 0010056851.